Lähteet

Blue light has a dark side. 2012. Harvard Health Letter. Harvard Health Publication. Updated 5.9.2015. 

Colrain, I. M.& Baker F. C. 2011. Changes in Sleep as a Function of Adolescent Development. Review. Neuropsychol Rev (2011) 21:5–21.

Elämäntapojen vaikutus 2016. Väestöliitto. saatavilla: www.vaestoliitto.fi> nuoret> murrosikä> murrosiän kasvu ja kehitys> elämäntapojen vaikutus.

Gradisar, M., Gardner, G., Dohnt, H. 2011. Recent worldwide sleep patterns and problems during adolescence: A review and meta-analysis of age, region, and sleep.

Erkinjuntti, T., Hietanen, M., Kivipelto,M., Strandberg, T. & Huovinen, M. 2009. Pidä aivosi kunnossa. 2. painos. Helsinki: WSOY.

Gustafsson, M-L. 2009. 10-12 -vuotiaiden uni ja unihäiriöt. Pro gradu -tutkielma. Hoitotieteen laitos, Hoitotiede. Turku: Turun yliopisto.

Huutoniemi, A. & Partinen, M. 2015. Unen aika. Helsinki: Auditorium.

Hyttinen, J. 2014. Nuorten nukkumistottumusten yhteys ylipainoon WHO-koululaistutkimus. Pro gradu -tutkielma. Terveystieteiden laitos. Jyväskylä: Jysväskylän yliopisto.

Kronholm, E. 2015. Uni ja elämä. Yleistajuisesti unitutkimuksesta. saatavilla: https://unijatiede.net/author/uniekr/

Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. 2009. Kognitiivinen psykoterapia. 3 uudist. painos. Hämeenlinna: Karisto Oy

Luntamo, T., Sourander, A., Aromaa, M. 2015. Nuorten päänsärky, vatsakipu ja univaikeudet – psykososiaalinen näkökulma. Suomen lääkärilehti 12/2015 vsk 70. s.787-793. 

Murrosikäisen lapsen uni. 2016. Mannerheimin lastensuojeluliitto. saatavilla: www.mll.fi > vanhempainnetti > tietokulma > lapsen uni > murrosikäisen uni.

Männikkö, L. 2010. Sähköisiltä aalloilta unen eheyttäville laineille. Tutkimus suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten nuorten elektronisen median käytöstä, nukkumisesta ja itsetunnosta sekä näiden välisistä yhteyksistä. Pro Gradu. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

Nukutko tarpeeksi. 2008. Espoo: Suomen videokeskus oy.

Paavonen, E.J., Stenberg, T., Nieminen-von Wendt, T., Von Wendt, L., Almqvist, F. & Aronen, E.T. 2008. Aiheuttaako lasten univaje psyykkisiä oireita? Suomen lääkärilehti 63 (15), 1393–1398.

Partinen, M. 2009. Unihäiriöt. Terveyskirjasto. 

Partinen, M. & Huovinen, M. 2007. Terve uni. Helsinki: WSOY.

Pihl, S. & Aronen, A-M. 2015. Unen taidot. Löydä uni ilman lääkkeitä. Kustannus Oy Duodecim. 3. uudistettu painos. Riika: Livonia Print.

Saarenpää-Heikkilä, O. 2007. Miksi lapseni ei nuku. Jyväskylä: Minerva.

Saarenpää-Heikkilä, O. 2009. Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta. Suomen lääkärilehti 64 (1-2), 35–41.

Salomon, M. 2014. Aika hukassa. Lastensuojelun asiakasnuorten arkirytmin ongelmia. Helsinki: Books on Demand GmbH.

Stenberg, T. 2007. Hyvää yötä, kohti parempaa unta. 1 painos. Helsinki: Edita.

Stenberg, T. & Aho, V. 2014. Vaikuttaako uni immuniteettiin? Duodecim 2014;130:305–6. 

Storvik- Sydänmaa, S.; Talvensaari, H.; Kaisvuo, T. & Uotila, N. 2013. 1.-2. painos. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Terve koululainen 2016. Terve koululainen- hanke. Liikuntavammojen Kansainvälinen Ehkäisyohjelma LIVE & UKK- instituutti. Saatavilla: https://www.tervekoululainen.fi/elementit/unijalepo/uni

Terve elämä 2016. Nuortennetti. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Saatavilla: https://www.mll.fi/nuortennetti/terve_elama/

Turunen, S. 2007. Ihminen. Biologia-sarja. 5.-7. painos. Helsinki: WSOY.

Urrila, A. S. Pesonen, A-K. 2012. Nuoren unen erityispiirteet ja ongelmat. Katsausartikkeli. Lääkärilehti. 40/2012 vsk 67, 2827-2833.

Uni ja vireys. 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 31.3.2016 www.ttl.fi > työhyvinvointi> työaika> uni ja vireys 

Van der Lely, Stéphanie; Frey, Silvia; Garbazza, Corrado; Wirz-Justice, Anna; Jenni, Oskar G.; Steiner, Roland; Wolf, Stefan; Cajochen, Christian; Bromundt, Vivien & Schmidt, Christina. 2015. Blue Blocker Glasses as a Countermeasure for Alerting Effects of Evening Light-Emitting Diode Screen Exposure in Male Teenagers.Journal of Adolescent Health (J ADOLESC HEALTH), Jan2015; 56(1): 113-119.

Vapaa-aika 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen.Kouluterveyskysely. Vakioimattomat prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9.  luokkien oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.

Ahlström, S. 2012. Kuinka paljon alkoholia juodaan? THL. Alkoholi ja huumeet- yksikkö. Saatavissa: www.nuortenlinkki.fi > tietoartikkelit > alkoholi > kuinka paljon alkoholia juodaan?